insta

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a. w terminie głównym:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

b. w terminie dodatkowym:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

Czas trwania (w minutach)

arkusz standardowy

przedłużenie czasu dla osób z dostosowaniem warunków

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

6. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Egzamin z języka obcego nowożytnego w SASP jest przeprowadzany do wyboru z następujących języków: angielskiego i niemieckiego.

Informacje szczegółowe o egzaminie umieszczone są na stronie CKE ( Centralna Komisja Egzaminacyjna):

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

W tym:

Dorota Kuzebska
(21.08.2020)