insta

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

a. w terminie głównym:

21-22-23 kwietnia 2020 r.

b. w terminie dodatkowym:

1-2-3 czerwca 2020 r.

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

a. język polski

b. matematykę

c. język obcy nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Informacje szczegółowe umieszczone są na stronie CKE ( Centralna Komisja Egzaminacyjna):
 
 
Komunikat MEN  - Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania finalistów i laureatów do liceum w pierwszej kolejności - TUTAJ.
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - TUTAJ.
 
 
Dorota Kuzebska
(10.09.2019)