insta

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SOPOCKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas IV - VIII proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:

  • napisaniu przez dziecko sprawdzianu wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
  • rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka (np. poziomu znajomości drugiego języka obcego).

Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia opłacić wpisowe.