insta

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SOPOCKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas IV - VIII proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:

  • napisaniu przez dziecko sprawdzianu wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
  • rozmowie ucznia z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”,
  • rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka (np. poziomu znajomości drugiego języka obcego).

Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia
opłacić wpisowe.