insta

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SOPOCKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas II - III proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:

  • rozmowach dziecka z nauczycielami kształcenia zintegrowanego oraz języka angielskiego celem ustalenia aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności
    kandydata,
  • rozmowie dziecka z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”,
  • rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka.

Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia
opłacić wpisowe.