insta

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SOPOCKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do klas 0 i I ma charakter ciągły i rozpoczyna się 02.01.2019 r.

Na proces rekrutacyjny składa się:

W trakcie procesu rekrutacji brane będą pod uwagę:

  • termin złożenia karty zgłoszenia do szkoły;
  • posiadanie rodzeństwa w jednej ze szkół danego zespołu;
  • realizowanie przygotowania przedszkolnego w jednej z placówek prowadzonych
    przez Gdańską Fundację Oświatową;
  • bycie dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację
    Oświatową.

Decyzję o przyjęciu dziecka do klas 0 i I podejmuje dyrektor Sopockiej Autonomicznej
Szkoły Podstawowej, który informuje rodziców o wyniku procesu rekrutacji telefonicznie
i drogą mailową w ciągu 2 tygodni od czasu spotkania.
Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wpłata wpisowego w wysokości
1000 zł (nr konta: 45 1160 2202 0000 0000 3356 6650, Bank Millenium S.A.) w ciągu
tygodnia od otrzymania informacji drogą mailową o pozytywnym zakończeniu procesu
rekrutacyjnego.