insta

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SOPOCKIEJ AUTONOMICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASY 0, I

W trakcie rekrutacji do klasy 0 i I na rok szkolny 2018/2019  będą brane pod uwagę:

 • wynik badania przesiewowego,
 • termin złożenia zgłoszenia do szkoły (kliknij tu, by pobrać kartę zgłoszenia w formacie doc.).

Ponadto dodatkowe punkty będą przyznane:

 • kandydatom posiadającym rodzeństwo w jednej ze szkół danego zespołu,
 • dzieciom absolwentów szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową,
 • kandydatom realizującym przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową.

Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. Karty zgłoszenia należy składać w terminie   do   15 marca 2018 r.

Postępowanie kwalifikacyjne

Kandydaci na uczniów podlegają badaniom przesiewowym prowadzonym przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Osiek". Koszt badania wynosi 100zł.

Termin przeprowadzenia badania zostanie ustalony z ich rodzicami telefonicznie.

Badania prowadzone będą w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 28 marca 2018 r.

Po przeprowadzeniu przesiewowego badania pedagogicznego kandydatom przyznawane są punkty zależnie od uzyskanego podczas badania wyniku:

 • na poziomie A - 50 punktów
 • na poziomie B - 40 punktów
 • na poziomie C - 30 punktów
 • na poziomie D - 20 punktów
 • na poziomie E - 10 punktów.

Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • ma rodzeństwo uczące się w Sopockich Szkołach Autonomicznych - 15 punktów,
 • jest dzieckiem absolwenta szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową - 10 punktów,
 • realizuje przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową - 10 punktów.

Punkty, o których mowa powyżej, nie podlegają sumowaniu.

W przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku przydziela się wyższą możliwą liczbę punktów.

Wszyscy kandydaci mogą również otrzymać punkty za termin złożenia zgłoszenia:
1 punkt - kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło do końca września 2017,
2 punkty - kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2016,
3 punkty - kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2015,
4 punkty - kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2014,
5 punktów - kandydaci, których zgłoszenie wpłynęło w roku 2013 i wcześniej.

Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów.

Do dnia 13 kwietnia 2018 r. rodzice lub opiekunowie prawni każdego dziecka poddanego postępowaniu kwalifikacyjnemu otrzymują informację o jego wyniku.

Ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest dostarczenie do 20 kwietnia 2018 r.do sekretariatu dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 1000 zł.

KLASY II-III

Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas II - III proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:

 • rozmowach dziecka z nauczycielami kształcenia zintegrowanego oraz języka angielskiego celem ustalenia aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności
  kandydata,
 • rozmowie dziecka z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”,
 • rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka.

Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia
opłacić wpisowe.

KLASY IV-VIII

Rodzice zainteresowani zakwalifikowaniem dziecka do klas IV - VIII proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami w tych klasach, zostaje rozpoczęte postępowanie kwalifikacyjne, które polega na:

 • napisaniu przez dziecko sprawdzianu wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
 • rozmowie ucznia z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Osiek”,
 • rozmowie dyrektora szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) celem ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji edukacyjnej dziecka (np. poziomu znajomości drugiego języka obcego).

Przyjęcie ucznia następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia powinni w terminie 7 dni od decyzji o przyjęciu ucznia
opłacić wpisowe.