insta

Gdańska Fundacja Oświatowa
przystąpiła do realizacji projektu

„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”

Okres realizacji projektu 01 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku


Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową:

 • Gdańskich Szkół Autonomicznych:
  • Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
  • Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum,
  • Gdańskiego Liceum Autonomicznego,
 • Sopockich Szkół Autonomicznych:
  • Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
  • Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum,
  • Sopockiego Autonomicznego Liceum,
 • International School of Gdansk:
  • Elementary International School of Gdansk/Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Gdańsku,
  • Middle International School of Gdansk/ Międzynarodowego Gimnazjum w Gdańsku,
  • High International School of Gdansk/ Międzynarodowego Liceum w Gdańsku.


Głównym celem projektu jest podnoszenie u uczniów podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie kompetencji uczniów związanych z umiejętnością wykorzystania narzędzi TIK;
 • podniesienie kompetencji uczniów w zakresie kreatywności i innowacyjności;
 • podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK


W ramach projektu zostaną przeprowadzone różnorodne zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej ze szkół.

W ramach projektu zostanie zakupiony m.in.: sprzęt multimedialny, komputery, tablety, pomoce dydaktyczne.

Źródło finansowania projektu: projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych zespołów szkół:

 • Gdańskie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 305 – 80 – 61
 • Sopockie Szkoły Autonomiczne – tel. 58 550 – 14 – 76
 • International School of Gdansk – tel. 58 342 – 31 – 00


Zajęcia dodatkowe, które będą realizowane w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w Sopockiej Autonomicznej Szkole Podstawowej w ramach projektu „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”:

1. Szachy

2. Laboratorium przyrodnicze

3. Projektowanie z programowaniem (grafika komputerowa)

4. Robotyka i kodowanie

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Zmiany w regulaminie z dnia 10 lutego 2017 roku.

Zmiany w regulaminie z dnia 16 listopada 2017 roku.

Regulamin uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity po zmianach z dnia 16 listopada 2017 roku.

 

Scenariusze opracowane na potrzeby projektu RPO - materiały do pobrania (proszę kliknąć)