insta

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2020/2021.

 1. I.Szczegółowe Regulaminy Konkursowe

Szczegółowe regulaminy ze zmianami (aktywne linki):

 1. Język polski 20-21 (pdf 517KB)
 2. Język angielski (pdf 320KB)
 3. Język niemiecki (pdf 505KB)
 4. Historia 20-21 (pdf 281KB)
 5. Biologia 20-21 (pdf 286KB)
 6. Geografia (pdf 276KB)
 7. Matematyka 20-21 (pdf 524KB)
 8. Fizyka (pdf 272KB)
 9. Chemia 20-21 (pdf 514KB)
 10. Informatyka (pdf 571KB)

 1. Prawa i przywileje laureatów i finalistów konkursów
  1. Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:
   1) tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu …” np. Języka Polskiego,
   2) otrzymanie najwyższej pozytywnej oceny rocznej/końcowej klasyfikacyjnej z przedmiotu objętego konkursem,
   3) zwolnienie z  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku. Zwolnienia nie dotyczą laureatów konkursu informatycznego,
   4) przyjęcie do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
  2. Finaliści otrzymują, za uzyskanie jednego tytułu finalisty lub dwóch i więcej tytułów, odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  3. Pomorski Kurator oświaty ustala wzory zaświadczeń dla laureatów i finalistów. Wydane zaświadczenia są ważne na terenie całego kraju.
 2. Uczestnicy konkursów
  1. W I stopniu (szkolnym) konkursów przedmiotowych może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV.
  2. Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  3. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu.
 3. Stopień szkolny konkursu
  1. Eliminacje szkolne (I stopień) są organizowane przez Szkolne Komisje Konkursowe (SKK), powołane przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły upoważnia członków SKK każdego konkursu przedmiotowego do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
  2. Z I stopnia (szkolnego) spośród uczestników każdego konkursu przechodzą do II stopnia  uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach szkolnych.

W załączniku wzór karty zgłoszenia ucznia oraz aktywny link do załącznika - WAŻNE- uczeń musi wypełnić kartę komputerowo a następnie po podpisaniu przez rodzica przekazuje ją do nauczyciela pełniącego obowiązki przewodniczącego komisji z danego przedmiotu bez konieczności podpisu dyrektora szkoły. Po zebraniu wszystkich kart dyrektor szkoły opieczętuje i podpisze zgłoszenia.

Zał. 1 Wzór Karty zgłoszenia ucznia do konkursu (docx 27KB)

Wszystkie wspomniane dokumenty oraz szczegóły znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/

Etap szkolny:

Lp

 

Przedmiot

 

Eliminacje szkolne w SASP

Termin

 

Przewodniczący komisji w SASP

 

1.

Język polski

13.10.2020r.

Bębenek Katarzyna

godz.14:00

bebenek.katarzyna@gfo.pl

2.

Język angielski 

15.10.2020r.

Szmarowska Jarosława

godz.14:00

szmarowska.jaroslawa@gfo.pl

3.

Język niemiecki

22.10.2020r.

Dorawa-Bilanicz Lucyna

godz.14:00

bilanicz.lucyna@gfo.pl

4.

Historia

23.10.2020r.

Pasznik Ewa

godz.14:00

pasznik.ewa@gfo.pl

5.

Biologia

08.12.2020r.

Blank Monika

godz.14:00

blank.monika@gfo.pl

6.

Geografia

16.10.2020r.

Stefański Piotr

godz.14:00

stefanski.piotr@gfo.pl

7.

Matematyka

20.10.2020r.

Masztak Alicja

godz.14:00

masztak.alicja@gfo.pl

8.

Fizyka

21.10.2020r.

Łęgowska Ewelina

godz.14:00

legowska.ewelina@gfo.pl

9.

Chemia

09.12.2020r.

Przychodzeń Ewa

godz.14:00

przychodzen.ewa@gfo.pl

10.

Informatyka

10.12.2020r.

Woldrich Piotr

godz.14:00

woldrich.piotr@gfo.pl

 

Karta zgłoszenia ucznia do konkursu - pobierz TUTAJ

Terminy konkursów wojewódzkich - pobierz TUTAJ

Dorota Kuzebska