Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność 1 września 1995 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa wraz z Sopockim Autonomicznym Gimnazjum oraz Sopockim Autonomicznym Liceum tworzą Sopockie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Nowoczesna szkoła z tradycjami

Koncepcja dydaktyczna została opracowana przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Podlega ona ciągłej ewaluacji z uwzględnieniem m.in. zmian prawnych oraz cywilizacyjnych współczesnego świata.
Zgodnie z hasłem przewodnim nasza szkoła oferuje nowoczesną edukację opartą o ciekawe i rozwijające metody pracy, a jednocześnie osadzona jest w tradycji. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.
Każdy uczeń otoczony jest opieką i wsparciem, aby mógł rozwijać swoje zdolności i pasje.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

Dużą wagę przykładamy do pracy nad rozpoznaniem oraz rozwijaniem predyspozycji i zainteresowań uczniów, dlatego proponujemy różnorodne zajęcia dodatkowe w ofercie zajęć obowiązkowych:

 • w klasie I - zajęcia plastyczne z origami i karigami, szachy
 • w klasie II - zajęcia kreatywnego myślenia, scrable, informatyka
 • w klasie III -  zajęcia rozwijające logiczne myślenie, robotyka
 • w klasie IV - zajęcia rozwijające myślenie matematyczne, projekty edukacyjne
 • w klasie V - praktyczne zajęcia przyrodnicze, eksperyment na każdy dzień, projekty edukacyjne
 • w klasie VI - zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w klasie VI, projekty edukacyjne
 • w klasach 0 - VI - zajęcia na basenie

Nauczanie języków obcych

Uczniowie naszej szkoły obowiązkowo uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. W klasie O dwie godziny języka niemieckiego i języka angielskiego tygodniowo, a w klasach I-III odbywają się trzy godziny zajęć języka angielskiego i trzy godziny języka niemieckiego tygodniowo. Zajęcia języka angielskiego i języka niemieckiegi od klasy IV obejmują trzy godziny zajęć  tygodniowo.
Zajęcia w klasach IV-VI odbywają się w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania, co roku przeprowadzane są testy diagnostyczne.

Oferta dodatkowa

Oprócz zapewnienia opieki w czasie świetlicowym oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych:

 • zajęcia artystyczne, np. zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne 
 • zajęcia językowe, np.koło historii Anglii, Certyfikat (przygotowanie do certifikatów YLE), koło teatralne w języku niemieckim, gry i zbawy z językiem angielskim
 • zajęcia sportowe, np. rolki dla początkujących i zaawansowanych, łyżwy, ścianka wspinaczkowa, gry zespołowe
 • zajęcia tematyczne, np. Odyseja Umysłu,  koło ekologiczne, koło historyczno-filmowe, koło teatralne

Zajęcia dodatkowe są podzielone tak, aby uczniowie każdego rocznika mogli wybrać coś interesującego dla siebie. Uczniowie klas I - III przebywają w świetlicy dla dzieci młodszych gdzie oprócz interesujacych zajęć projektowych mają mozliwość odrobienia pracy domowej. Dla uczniów klas IV-VI oferujemy dodatkowo świetlice przedmiotowe (języka polskiego, matematyki z możliwością odrabiania prac domowych). Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą treningi piłki nożnej, siatkowej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Każdego dnia prowadzony jest blok sportowy z ciekawymi zajęciami ruchowymi.
Na początku roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na wyjazdy integracyjne, a w czerwcu każda klasa jedzie na Zieloną Szkołę. W ciągu każdego roku szkolnego nauczyciele organizują wyjścia edukacyjne do różnych miejsc związanych z nauką (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny), kulturą (Teatr Muzyczny w Gdyni,Teatr Miniatura, Polska Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka) lub historią naszego miasta i okolic (Narodowe Muzeum Morskie, Skansen historyczny "Grodzisko" wszystkie oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Miasta Gdyni).

Efekty kształcenia

Działania naszych nauczycieli przynoszą znakomite efekty, co potwierdzają średnie ocen uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego jak i wyniki osiągane na sprawdzianie w klasie VI, które otwierają drogę do dalszej edukacji w renomowanych gimnazjach. Wyniki naszych uczniów są jednymi z najlepszych w województwie pomorskim, w roku szkolnym 2012/2013 SASP zajęła I miejsce w Polsce. Uczniowie otrzymują stypendia naukowe Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Sopotu.
Rokrocznie uczniowie poszczególnych roczników piszą testy diagnostyczne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i niemieckiego (od klasy III). Służą one m. in. mierzeniu jakości pracy szkoły oraz diagnozie mocnych oraz słabych stron uczniów. Nasze wewnętrzne testy stanowią jednocześnie dla uczniów próbę zarówno merytoryczną, jak i emocjonalną, przed sprawdzianem szóstoklasisty.

KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze szkoły zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania chcemy rozwijać cechy zawarte w Misji szkół GFO, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Program wychowawczy szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej. Jego integralną część stanowi szkolny program profilaktyki: „Zrozumieć siebie – Zrozumieć innych – Zrozumieć świat”.
W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek” prowadzonej przez Gdańską Fundację Oświatową od 2003 roku. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie dla nich szkoleń oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Pracownicy poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień.
Działająca w szkole Rada Uczniów przygotowuje i wprowadza społeczność szkolną w zasady demokracji. Uczniowie szkoły zaangażowani są w liczne działania charytatywne (współpracują z: Hospicjum dla dorosłych w Sopocie, Hospicjum dla dzieci w Gdańsku, Caritas Sopot, Góra Grosza, Ratuj konie, Schronisko dla zwierząt w Sopocie itp.). Aktywnie biorą udział w życiu klasy i szkoły, organizując uroczyste obchody świąt narodowych, szkolnych, religijnych. 

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA

Zajęcia dydaktyczne w SASP zaczynają się o godz. 8.00, odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w tablice interaktywne, pracownię komputerową i salę multimedialną. Uczniowie mają bezpłatny dostęp do WiFi.  Uczniowie SASP objęci są opieką do godz. 17.00 w dwóch świetlicach dla klas 0-III i klas IV- VI. Do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców dostępna jest bogato wyposażona biblioteka i czytelnia z dostępem do komputerów,  drukarki i ksero. Szkoła posiada dwie nowoczesne sale gimnastyczne oraz dobrze wyposażony plac zabaw, boisko szkolne i ściankę wspinaczkową. Uczniowie klas starszych mają do dyspozycji siłownię na świeżym powietrzu. W szkole działa stołówka i sklepik.

Dziennik elektroniczny

Wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom uczniów klas IV-VI bieżące monitorowanie wyników w nauce dziecka oraz jego zachowania.

System kontroli dostępu

W szkole działa system kontroli dostępu. Ma on służyć podniesieniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymali rodzice i uczniowie. Wizyty osób nieposiadających owej karty są kontrolowane i odnotowywane.