insta

Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność 1 września 1995 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa wraz z Sopockim Autonomicznym Liceum tworzą Sopockie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Nowoczesna szkoła z tradycjami

Zgodnie z hasłem przewodnim nasza szkoła oferuje nowoczesną edukację opartą o ciekawe i rozwijające metody pracy wykorzystujące narzędzia TIK, a jednocześnie osadzoną w tradycji. Uczymy metodami aktywnymi, opartymi na współpracy, współdziałaniu. Poznawanie i rozumienie świata odbywa się podczas organizowanych wycieczek, wyjść szkolnych oraz podczas realizacji szkolnych projektów interdyscyplinarnych. Naszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Każdy uczeń otoczony jest opieką i wsparciem, aby mógł rozwijać swoje zdolności i pasje.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej

 • w klasie 0 - jazda na rolkach, pracownia plastyczno-rzeźbiarska, Słuchaj uchem a nie brzuchem"  - ćwiczenia sprawności fonologicznej wpływającej na prawidłowy rozwój mowy, naukę czytania i pisania oraz  przyswajania języków obcych               

 • w klasach I – projekt wspierający rozwój językowy przygotowujący do dwujęzyczności, zajęcia artystyczne   „Spotkanie ze sztuką” oraz Legoedukacja

 • w klasach I - III - zabawy matematyczne po angielsku, szachy, kodowanie

 • w klasach II - gry zespołowe
 • w klasach I - gry na bębnach i robotyka
 • w klasach I - VII - nauka pływania

 • w klasie IV – science przyrodnicze, pracowania historyczna oraz drama

 • w klasie V - kreatywne pisanie, science fizyczno-angielskie i pracownia botaniczna

 • w klasie VI – publiczne wystąpienia, science chemiczne, pracownia geograficzna

 • w klasie VII – aktywny trening słuchowy wspierający dwujęzyczność

Nauczanie języków obcych i dwujęzyczność

Uczniowie naszej szkoły obowiązkowo uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego już od klasy 0. W klasie 0 odbywają się po dwie godziny z języka niemieckiego i trzy języka angielskiego tygodniowo oraz lekcje dwujęzyczne w ramach spotkań z opiekunem. Od klasy I do klasy IV włącznie są już po trzy godziny zajęć każdego języka obcego. Klasy V - VI mają po cztery godziny języka angielskiego w tygodniu, a klasy VII - VIII po 5 godzin. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania, przeprowadzane są testy diagnostyczne. Zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Od klasy IV na przedmiotach: przyroda, muzyka wplatane są elementy języka angielskiego poprzez metodę CLIL. W klasach VII i VIII prowadzone jest nauczanie dwujęzyczne na zajęciach geografii, biologii, muzyki.

Oferta dodatkowa

Oprócz zapewnienia opieki w czasie świetlicowym oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych:

 • zajęcia artystyczne, np. koło plastyczne; zajęcia muzyczno-ruchowe

 • zajęcia językowe, np. Ready, steady, go; Cartoonist; Theater.de;

 • zajęcia sportowe, np. rolki dla początkujących i zaawansowanych, łyżwy, piłka nożna, areobic, gra w dwa ognie, SKS

 • zajęcia tematyczne, np. Odyseja Umysłu, design, koło kulinarne, mitologiczne, literackie, zabawy z kostką Rubika, Legoedukacja; grafika komputerowa, kodowanie na dywanie.

Na początku roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na wyjazdy integracyjne lub wycieczki tematyczne, a w czerwcu każda klasa jedzie na Zieloną Szkołę. W ciągu każdego roku szkolnego nauczyciele organizują wyjścia edukacyjne do różnych miejsc związanych z nauką (Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny), kulturą (Teatr Muzyczny w Gdyni, dziennika Teatr Miniatura, Polska Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka) lub historią naszego miasta i okolic (Narodowe Muzeum Morskie, Skansen historyczny "Grodzisko" wszystkie oddziały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i Miasta Gdyni).

Efekty kształcenia

Działania naszych nauczycieli przynoszą znakomite efekty, co potwierdzają średnie ocen uczniów na zakończenie każdego roku szkolnego jak i wyniki, które otwierają drogę do dalszej edukacji w szkołach średnich. Uczniowie naszej szkoły są laureatami wielu olimpiad i konkursów, co roku są nagradzani za swą pracę stypendiami naukowymi i sportowymi Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Sopotu. Mierzymy jakość pracy szkoły oraz diagnozujemy mocne oraz słabe strony naszych uczniów za pomocą testów diagnostycznych z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego (od klasy III).

KONCEPCJA WYCHOWAWCZA

Działania wychowawcze szkoły zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania rozwijamy cechy zawarte w Misji szkół GFO, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd. Program wychowawczy szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej. W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek” prowadzonej przez Gdańską Fundację Oświatową. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie dla nich szkoleń oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Pracownicy poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień. Działająca w szkole Rada Uczniów przygotowuje i wprowadza społeczność szkolną w zasady demokracji. Uczniowie szkoły zaangażowani są w liczne działania charytatywne oraz wolontaryjne (współpracują z: Hospicjum dla dorosłych w Sopocie, Hospicjum dla dzieci w Gdańsku, Caritas Sopot, Góra Grosza, Ratuj konie, Schronisko dla zwierząt w Sopocie itp.). Aktywnie biorą udział w życiu klasy i szkoły, organizując uroczyste obchody świąt narodowych, szkolnych, religijnych.

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA

Zajęcia dydaktyczne w SASP zaczynają się o godz. 8.00, odbywają się w salach lekcyjnych, wyposażonych w tablice interaktywne. Posiadamy dwie pracownie komputerowe oraz 2 mobilne pracownie IPadowe. Na terenie szkoły jest bezpłatny dostęp do WiFi. Uczniowie SASP objęci są opieką do godz. 17.00 w świetlicach dla klas 0-III i klas IV-VIII. W ofercie świetlicy są zajęcia dodatkowe, które podzielone są tak, aby uczniowie każdego rocznika mogli wybrać coś interesującego dla siebie. Uczniowie klas 0 - III przebywają w świetlicy dla dzieci młodszych. Dla uczniów klas IV-VIII oferujemy dodatkowo cichą świetlicę matematyczną i humanistyczną. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą treningi piłki nożnej, siatkowej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Do dyspozycji uczniów, nauczycieli i rodziców dostępna jest bogato wyposażona biblioteka i czytelnia. Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne oraz dobrze wyposażony plac zabaw, boisko szkolne. Uczniowie klas starszych mają do dyspozycji siłownię na świeżym powietrzu. W szkole działa stołówka i sklepik

Dziennik elektroniczny

W szkole korzystamy z dziennika elektronicznego, który umożliwia rodzicom uczniów klas IV-VIII bieżące monitorowanie wyników w nauce dziecka oraz kontakt z nauczycielami.

System kontroli dostępu

W szkole działa system kontroli dostępu. Służy on podnoszeniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymują rodzice i uczniowie. Wizyty osób nieposiadających karty są kontrolowane i odnotowywane.

 

W szkole korzystamy z dziennika elektronicznego, który umożliwia rodzicom uczniów klas I-VIII bieżące monitorowanie wyników w nauce dziecka oraz kontakt z nauczycielami.